Hoa Đăng Composite

Bồn khuấy hóa chất

Bồn khuấy

Bồn khuấy

Bồn khuấy trộn hóa chất

Bồn khuấy trộn hóa chất

Bồn khuấy hóa chất

Bồn khuấy hóa chất

Bồn khuấy 5m3

Bồn khuấy 5m3

Bồn khuấy 10m3

Bồn khuấy 10m3

Cánh khuấy & cánh tạo xoáy

Cánh khuấy & cánh tạo xoáy